Publications

Note on the author list: Underlined are my intern or co-supervised students, * for the corresponding author

Journal publications

 1. New Chaodong Tong, Huailiang Peng, Xu Bai, Qiong Dai, Ruitong Zhang, Yangyang Li, Hanjie Xu, Xianming Gu. “Learning Discriminative Text Representation for Streaming Social Event Detection,” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, to appear, 2021.
 2. New Yingguang Yang, Yangyang Li*, Hao Peng, Yifeng Liu, Haiyong Xie. “Adversarial Multi-relation Graph Neural Network for Bot Detection,” Journal of Chinese Information Processing, to appear, 2021. (in Chinese)
 3. New Yangyang Li, Yingguang Yang, Qinglang Guo, Yifeng Liu. “Social Bots Detection Based on Generative Adversarial Networks,” Computer and Modernization, to appear, 2021. (in Chinese)
 4. Yangyang Li, Yinhao Cao, Yingguang Yang, Hao Jin, Yangzhou Yang, Jun Shi, Zhipeng Li. “A Survey of Social Bot Detection,” Journal of CAEIT, vol. 16, no. 3, pp. 209-219, Mar, 2021. (in Chinese)
 5. Tengfei Yang, Xiaojun Shi, Yangyang Li*, Binbin Huang, Haiyong Xie, Yanting Shen. “Workload Allocation Based on User Mobility in Mobile Edge Computing,” Journal on Big Data, Vol.2, No.3, pp. 105-115, 2020.
 6. Panyu Liu, Huilin Ren, Xiaojun Shi, Yangyang Li*, Zhiping Cai, Fang Liu, Huacheng Zeng. “MoTransFrame: Model Transfer Framework for CNNs on Low-Resource Edge Computing Node,” CMC-Computers, Materials & Continua,  Vol.65, No.3, pp. 2321-2334, 2020. (SCI IF = 4.89)
 7. Wenhui Li, Yuting Su, Zhenlan Zhao, Tong Hao, Yangyang Li. “Exploring Contextual Information for View-Wised 3D Model Retrieval,” Multimedia Tools and Applications. (SCI IF = 2.101, CCF C)
 8. Yajun Xu, Zhendong Mao, Zhineng Chen, Xin Wen, Yangyang Li. “Context Propagation Embedding Network for Weakly Supervised Semantic Segmentation,” Multimedia Tools and Applications. (SCI IF = 2.101, CCF C)
 9. Xi Zhu, Zhendong Mao, Zhineng Chen, Yangyang Li, Zhaohui Wang, Bin Wang. “Object-Difference Drived Graph Convolutional Networks for Visual Question Answering,” Multimedia Tools and Applications, 80(11): 16247-16265, 2021. (SCI IF = 2.101, CCF C)
 10. Weiwei Fang, Mengran Liu, Yunpeng Wang, Yangyang Li, Zhulin An. “A Distributed Elastic Net Regression Algorithm for Private Data Analytics in Internet of Things,” Journal of Electronics and Information Technology. (in Chinese, EI, CCF C)
 11. Yangyang Li*, Hao Jin, Xiangyi Yu, Haiyong Xie, Yabin Xu, Huajun Xu, Huacheng Zeng. “Intelligent Prediction of Private Information Diffusion in Social Networks,” Electronics, 2020, 9(5), 719. (SCI IF = 1.764,预警名单:风险等级低)
 12. Hongjia Wu, Jiao Zhang, Fang Liu, Zhiping Cai, Yangyang Li, Anfeng Liu. “Towards Energy-aware Caching for Intelligent Connected Vehicles,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 9, pp. 8157-8166, Sept. 2020. (SCI IF = 9.515)
 13. Hongbo Wang, Qian Xue, Tong Cui, Yangyang Li. “Cold Start Problem of Vehicle Model Recognition under Cross-Scenario Based on Transfer Learning,” CMC: Computers, Materials & Continua, Vol.63, No.1, pp. 337-351, 2020. (SCI IF = 3.024)
 14. Shuangwu Chen, Xiang Chen, Zhen Yao, Jian Yang, Yangyang Li, Feng Wu. “Evolving Switch Architecture Toward Accommodating In-network Intelligence,” IEEE Communications Magazine, vol. 58, no. 1, pp. 33-39, January 2020. (SCI IF = 10.356)
 15. Weizhi Nie, Lu Qu, Minjie Ren, Qi Liang, Yuting Su, Yangyang Li, Hao Jin. “Two-Stream Network based on Visual Saliency Sharing for 3D Model Recognition,” IEEE Access, vol. 8, pp. 5979-5989, 2020. (SCI IF = 4.098,预警名单:风险等级中)
 16. Xiaojun Shi, Yangyang Li*, Haiyong Xie, Tengfei Yang, Linchao Zhang, Panyu Liu, Heng Zhang, and Zhiyao Liang. “An OpenFlow-based Load-Balancing Strategy in SDN,” CMC: Computers, Materials & Continua, Vol.62, No.1 ,pp.385-398, 2020. (SCI IF = 3.024)
 17. Yabin Xu, Xuyang Meng, Yangyang Li, Xiaowei Xu. “Research on Privacy Disclosure Detection Method in Social Networks Based on Multi-Dimensional Deep Learning,” CMC: Computers, Materials & Continua, Vol.62, No.1 ,pp.137-155, 2020. (SCI IF = 3.024)
 18. Binbin Huang, Yangyang Li, Zhongjin Li, Linxun Pan, Shangguang Wang, Yunqiu Xu, Haiyang Hu. “Security and Cost-Aware Computation Offloading via Deep Reinforcement Learning in Mobile Edge Computing,” Wireless Communications & Mobile Computing, vol. 2019, Article ID 3816237, 20 pages, 2019. (SCI IF = 1.396, CCF C)
 19. Weiwei Fang, Shuai Ding, Yangyang Li, Wenchen Zhou*, Naixue Xiong. “OKRA: Optimal Task and Resource Allocation for Energy Minimization in Mobile Edge Computing Systems,” Wireless Networks, May 2019. (SCI IF = 2.405, CCF C)
 20. Yangyang Li, Xue Wang, Weiwei Fang, Feng Xue, Hao Jin, Yi Zhang, Xianwei Li. “A Distributed ADMM Approach for Collaborative Regression Learning in Edge Computing,” CMC: Computers, Materials & Continua, Vol.59, No.2 ,pp.493-508, 2019. (ICAIS 2019 Best Paper Award, SCI IF = 3.024)
 21. Menghua Luo, Ke Wang, Zhiping Cai, Anfeng Liu, Yangyang Li and Chak Fong Cheang. “Using Imbalanced Triangle Synthetic Data for Machine Learning Anomaly Detection,”  CMC: Computers, Materials & Continua, Vol.58, No.1 ,pp.15-26, 2019. (ESI Highly Cited Paper, SCI IF = 3.024)
 22. Wenchen Zhou, Weiwei Fang, Yangyang Li, Bo Yuan, Yiming Li, Tian Wang. “Markov Approximation for Task Offloading and Computation Scaling in Mobile Edge Computing,” Mobile Information Systems, Volume 2019, Article ID 8172698, 12 pages. (SCI IF = 1.635)
 23. Weiwei Fang, Wenchen Zhou, Yangyang Li, Xuening Yao, Feng Xue, Naixue Xiong. “A Distributed ADMM Approach for Energy-efficient Resource Allocation in Mobile Edge Computing,” Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 26(6):3336-3345, 2018. (SCI IF = 0.625)
 24. Wenchen Zhou,  Weiwei Fang, Yangyang Li, Feng Xue, Ziyue Wang. “A Distributed Transmit Power OptimizationAlgorithm for Mobile Edge Computing System,” Journal of Xi’an Jiaotong University, Vol.52, No.12, Dec. 2018. (EI)
 25. Zhenyuan Liu, Mingxiang Hou, Weiwei Fang, Yangyang Li, Hongying Lu. “Research on Indoor Positioning Method Based on Bluetooth Low Energy“, Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, Oct, 2018. (in Chinese)
 26. Jun Shi, Zhujun Zhang, Yangyang Li*, Rui Wang, Hao Shi and Xile Li. “New Method for Computer Identification Through Electromagnetic Radiation,” CMC: Computers, Materials & Continua, vol.57 no.1 2018 ,pp.69-80. (SCI IF = 3.024)
 27. Ke Wang, Zhiping Cai, Peidong Zhu, Pengshuai Cui, Haoyang Zhu, Yangyang Li. “Adopting Data Interpretation on Mining Fine-Grained Near-Repeat Patterns in Crimes,” Journal of Forensic and Legal Medicine, Volume 55, April 2018, Pages 76-86. (SCI IF = 1.199)
 28. Mincheng Zhao, Yangyang Li*, Dawei Zhao, Yi Zhang. “Cross-layer Video Transmission over 5G SCMA Network,” Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, April, 2018. (in Chinese)
 29. Jinhua Cui, Yuanyuan Zhang, Zhiping Cai,  Anfeng Liu, Yangyang Li. “Securing Display Path for Security-Sensitive Applications on Mobile Devices,” CMC: Computers Materials & Continua, vol.55, no.1, 2018, pp.17-35.  (ICCCS 2018 Best Paper Award, ESI Highly Cited Paper, SCI IF = 3.024)
 30. Wencheng Sun, Zhiping Cai, Yangyang Li, Fang Liu, Shengqun Fang, Guoyan Wang. “Security and Privacy in the Medical Internet of Things: A Review,” Security and Communication Networks, Volume 2018, Article ID 5978636, 9 pages. (ESI Highly Cited Paper, SCI IF = 1.376, CCF C)
 31. Heng Zhang, Zhiping Cai, Qiang Liu, Qingjun Xiao, Yangyang Li, Chak Fone Cheang. “A Survey on Security-Aware Measurement in SDN,” Security and Communication Networks, Volume 2018, Article ID 2459154, 14 pages. (ESI Highly Cited Paper, SCI IF = 1.376, CCF C)
 32. Wencheng Sun, Zhiping Cai, Yangyang Li, Fang Liu, Shengqun Fang, Guoyan Wang. “Data Processing and Text Mining Technologies on Electronic Medical Records: A Review,” Journal of Healthcare Engineering, Volume 2018, Article ID 4302425, 9 pages. (SCI IF = 1.295)
 33. Yi Zhang, Xu Zhao, Hua Tu, Bo Lu, Yangyang Li*. “A Queue Management Mechanism to Improve 3D Video Transmission in WLAN,” Journal of CAEIT, vol. 12, no. 3, pp. 246-250, Jun, 2017. (in Chinese)
 34. Hongbo Wang, Yangyang Li, Shiduan Cheng. “Utility Driven Bandwidth Allocation in Data Center Networks,” Journal of Internet Technology, vol. 18, no. 3 , pp. 569-578, May, 2017. (SCI IF = 0.715)
 35. Linchao Zhang, Yangyang Li, Yong Liao, Ruiyuan Kong, Wenxi Wu. “An Empirical Exploration of Intelligence System Based Big Data,” Journal of CAEIT, vol. 11, no. 6, pp. 608-613, Dec, 2016. (in Chinese)
 36. Jiankang Dong, Hongbo Wang, Yangyang Li, Shiduan Cheng. “Virtual machine placement optimizing to improve network performance in cloud data centers,” JOURNAL OF CHINA UNIVERSITIES OF POSTS AND TELECOM, vol. 21, no. 3, pp. 62-70, June, 2014. (EI)
 37. Jiankang Dong, Hongbo Wang, Yangyang Li, Shiduan Cheng. “Virtual machine scheduling for improving energy efficiency in IaaS cloud,” China Communications, vol. 11, no. 3, pp. 1-12, March, 2014. (SCI IF = 1.882)
 38. Jiankang Dong, Hongbo Wang, Yangyang Li, Shiduan Cheng. “Improving energy effi- ciency and network performance in IaaS cloud with virtual machine placement,” Journal on Communications, vol. 35, no. 1, pp. 72-81, January, 2014. (in Chinese, EI, CCF B)
 39. Yangyang Li, Hongbo Wang, Jiankang Dong, Junbo Li, Shiduan Cheng. “Differentiated Bandwidth Guarantees for Cloud Data Centers,” Journal of Interconnection Networks, vol. 14, no. 3, pp. 1-17, September, 2013. (EI)
 40. Peng Zhang, Hongbo Wang, Shiduan Cheng, Yangyang Li, Jiankang Dong. “Frame- level traffic splitting for link aggregation in data center networks,” JOURNAL OF CHINA UNIVERSITIES OF POSTS AND TELECOM, Vol. 20, no. 2, pp. 66-72, April, 2013. (EI)
 41. Peng Zhang, Hongbo Wang, Yangyang Li, Jiankang Dong, Shiduan Cheng. “DATCP: deadline-aware TCP for the commoditized data centers,” JOURNAL OF CHINA UNIVER- SITIES OF POSTS AND TELECOM, Vol. 19, no. 6, pp. 52-62, December, 2012. (EI)
 42. Yangyang Li, Hongbo Wang, Peng Zhang, Jiankang Dong, Shiduan Cheng. “Multi-attribute aware scheduling for inter-datacenter bulk transfers,” Journal on Communications, vol. 33, no. Z1, pp. 121-131, September, 2012. (in Chinese, EI)

Conference and workshop proceedings


 1. New Feilong Wang, Yipeng Ji, Mingsheng Liu, Yangyang Li*, Xiong Li, Xu Zhang, Xiaojun Shi. “An Optimization Strategy for PBFT Consensus Mechanism Based On Consortium Blockchain,” in the Proceedings of the 3rd ACM International Symposium on Blockchain and Secure Critical Infrastructure (BSCI 2021), Virtual Event, Hong Kong, June 7, 2021.
 2. New Yipeng Ji, Jingyi Wang, Shaoning Li, Yangyang Li, Shenwen Lin, Xiong Li. “An Anomaly Event Detection Method Based on GNN Algorithm for Multi-data Sources,” in the Proceedings of the 3rd ACM International Symposium on Blockchain and Secure Critical Infrastructure (BSCI 2021), Virtual Event, Hong Kong, June 7, 2021.
 3. New Yangyang Li, Yipeng Ji, Shaoning Li, Shulong He, Yinhao Cao, Yifeng Liu, Hong Liu, Xiong Li, Jun Shi, Yangchao Yang. “Relevance-Aware Anomalous Users Detection in Social Network,” accept to the International Joint Conference on Neural Networks, 2021.
 4. Yi Meng, Yangyang Li, Yashen Wang, Hao Jin, Chun Wei, Xiaoyan Yin. “A Multi-granularity Targeted Covert Collection Scheme for Internet Data,” in the Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Social Computing and Networking (SocialCom 2020), Exeter, UK, December 17-19, 2020.
 5. Bo Jin, Hao Jin, Yashen Wang, Yangyang Li, Xi Luo, Xiaoqing Gong, Xiaoyan Yin. “Resource Allocation Optimization with Guaranteed Security Level for Anti-traceable Access,” in the Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Social Computing and Networking (SocialCom 2020), Exeter, UK, December 17-19, 2020.
 6. Yueqi Jin, Tengfei Yang, Yangyang Li, Haiyong Xie. “Effective Android Malware Detection Based on Deep Learning,” in the Proceedings of the 6th International Conference on Artificial Intelligence and Security (ICAIS 2020), CCIS 1252, pp. 206–218, 2020.
 7. Hao Jin, Yangyang Li, Ying Yang. “MineRBS: Detecting Android Malware Based on Runtime Behavior Sequence,” in the Proceedings of IEEE 12th International Conference on Communication Software and Networks  (ICCSN’ 20), to appear.
 8. Shiwei Wang, Yangyang Li, Xiaobin Xu, Guijie Yue. “A Distributed Anomaly Filtering Algorithm for Heterogeneous Data Based on City Computing,” in the Proceedings of 6th International Conference on Computing and Artificial Intelligence  (ICCAI’ 20), Tianjin, China, April 23-26, 2020.
 9. Liu Yuan, Yinggang Dong, Yangyang Li, Rui Zhang, Haiyong Xie. “A Task Parallel Programming Framework Based on Heterogeneous Computing Platforms,” in the Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Systems Technologies and Applications (ISTA’ 19), December 18-21, 2019, Trivandrum, India.
 10. Yuyue Zhao,  Yangyang Li, Xinhai Zhang, Tengfei Yang, Haiyong Xie. “Suzzer: A Vulnerability-guided Fuzzer Based on Deep Learning,” Inscrypt 2019, Nanjing, China, December 6-8, 2019. (CACR C).
 11. Weizhi Nie, Qi Liang, Anan Liu, Zhendong Mao, Yangyang Li. “MMJN: Multi-Modal Joint Networks for 3D Shape Recognition,” ACM Multimedia 2019, Nice, France, October 21 – 25, 2019. (CCF A, Oral Paper).
 12. Xin Feng, Yangyang Li, Haomin Du, Hongbo Wang. “Research on Pedestrian Attribute Recognition Based on Semantic Segmentation in Natural Scene,” ICAIS 2019, LNCS 11635, pp. 498–509, 2019.
 13. Yangyang Gao, Yangyang Li, Yue Jia. “Video Computing Across Trust Domains Based on Blockchain,”  in TURC-AIS 2019: ACM TURC Conference on Artificial Intelligence and Security, Chengdu, China, 17–19 May, 2019.
 14. Rong Chen, Yangyang Li*, Weiwei Fang. “Android Malware Identification based on Traffic Analysis,” ICAIS 2019, LNCS 11632, pp. 293–303, 2019.
 15. Panyu LiuYangyang Li*, Zhiping Cai, Shuhui Chen. “Discovering New Sensitive Words Based on Sensitive Information Categorization,” ICAIS 2019, LNCS 11632, pp. 338–346, 2019.
 16. Yabin Xu, Yongqing Jiao, Shujuan Chen, Yangyang Li. “Research on Detection Method of Unhealthy Message in Social Network,” ICAIS 2019, LNCS 11632, pp. 497–508, 2019.
 17. Yabin Xu, Chenxiao Cui, Ting Xu, Yangyang Li. “Research on Detection Method of Abnormal Traffic in SDN,” ICAIS 2019, LNCS 11632, pp. 248–259, 2019.
 18. Jun Shi, Bo Lv, Yangyang Li*, Yue Jia, Rui Wang, and Yong Liao. “A New Wavelet Thresholding Method Based on Cyclostationarity for Enhancing the Interception of Computer Video Leakage Signals ,” in the Proceedings of IEEE International Workshop on Hardware Security and Trust, co-located with IEEE TrustCom, New York, USA, July 31th – August 3rd, 2018.
 19. Yue Jia, Bo Lyu and Yangyang Li. “Temporal and Spatial Analysis of Fake Base Stations,”  in the Proceedings of the International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology, Shanghai, China, 25th to 27th May, 2018.
 20. Yan Li, Hongbo Wang, Yangyang Li. “Research on query analysis and optimization based on spark,” in the Proceedings of ICCSNT2017, Dalian, China, October, 2017.
 21. Ji Tu, Xiangyi Yu, Yangyang Li, Liu Yuan, Meng Li, and Weiwei Fang. “Clustered multi-dictionary code compression method for portable medical electronic systems,” in the Proceedings of 2017 IEEE Healthcom, Dalian, China, October, 2017.
 22. Yangyang Li, Linchao Zhang, Yue Jia, Yong Liao, Haiyong Xie. “Calantha: Content Distribution across Geo-Distributed Datacenters,” in the Proceedings of 2017 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS): Distributed Cloud Computing, Atlanta, GA, USA, 1-4 May, 2017.
 23. Yangyang Li, Haiyong Xie, Yong Liao. “Blossom: Content Distribution using Inter – Datacenter Networks,” in the Proceedings of 2016 IEEE Global Communications Conference: Communication QoS, Reliability and Modeling, Washington, DC, USA, 4-8 Dec, 2016.  (CCF C)
 24. Peng Zhang, Hongbo Wang, Junbo Li, Jiankang Dong, Yangyang Li and Shiduan Cheng. “SmartShuffle: Managing Virtual Machine Shuffle in Virtualized Data Centers,” in the Proceedings of the 1st International Workshop on Resource Management of Cloud Computing (CCRM 2013), in conjunction with the 33rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2013), Philadelphia, July, 2013.
 25. Jiankang Dong, Hongbo Wang, Xing Jin, Yangyang Li, Peng Zhang and Shiduan Cheng. “Virtual Machine Placement for Improving Energy Efficiency and Network Performance in IaaS Cloud,” in the Proceedings of the 3rd International Workshop on Data Center Perfor- mance (DCPerf 2013), in conjunction with the 33rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2013), Philadelphia, Pennsylvania, July, 2013.
 26. Yangyang Li, Hongbo Wang, Jiankang Dong, Junbo Li, and Shiduan Cheng. “Operating cost reduction for distributed internet data centers,” in the Proceedings of the 13th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), pages 589-596, Delft, The Netherlands, 13-16 May, 2013.
 27. Jiankang Dong, Xing Jin, Hongbo Wang, Yangyang Li, Peng Zhang, Shiduan Cheng. “Energy-Saving Virtual Machine Placement in Cloud Data Centers,” in the Proceedings of the 13th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid), Delft, The Netherlands, 13-16 May, 2013.
 28. Yangyang Li, Hongbo Wang, Jiankang Dong, Shiduan Cheng. “Application Utility-Based Bandwidth Allocation Scheme for Data Center Networks,” in the Proceedings of the 13th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT), pages 268-273, Beijing, China, 14-16 Dec, 2012.
 29. Yangyang Li, Hongbo Wang, Peng Zhang, Jiankang Dong, Shiduan Cheng. “D4D: Inter – datacenter Bulk Transfers with ISP Friendliness,” in the Proceedings of the IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER), pages 597-600, Beijing, China, 24-28 Sept, 2012. (CCF B)
 30. Yanqing Ma, Hongbo Wang, Jiankang Dong, Yangyang Li, Shiduan Cheng. “ME2: Efficient Live Migration of Virtual Machine with Memory Exploration and Encoding,” in the Proceedings of the IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER), pages 610-613, Beijing, China, 24-28 Sept, 2012. (CCF B)